Fiskekortområdene som er med i Markafiske-prosjektet

 1. Oslomarkas Fiskeadministrasjon
 2. Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon
 3. Bjerke Jeger- og Fiskerforening
 4. Hurdal Jeger- og Fiskerforening
 5. Eidsvoll Fiskesamvirke
 6. Øststranda Jeger- og Fiskerforening
 7. Udnes Jeger- og Fiskerforening
 8. Aurskog–Høland Fiskeadministrasjon
 9. Fet Jeger- og Fiskerforening
 10. Rælingen Jeger- og Fiskerforening
 11. Midtre Degernes Grunneierlag (kart under)

Arter MDG kart januar 2013


Oslomarkas Fiskeadministrasjon

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) forvalter fisket i skogområdene rundt Oslo, blant annet Nordmarka og Østmarka. De største grunneierne som har stilt sine eiendommer til rådighet for OFAs virksomhet, er Oslo kommune og Løvenskiold—Vækerø.

OFA er en overbygning over de lokale jeger- og fiskerforeningene i dette distriktet. I tillegg til de ansatte i OFA er det personer fra foreningene som på dugnad utfører alt det arbeidet som nedlegges i forvaltning, kultivering og annen tilrettelegging for sportsfiske i dette unike hovedstadsområdet.

OFA har kontorer og eget settefiskanlegg i Sørkedalen. Der produseres det årlig tusenvis av ørret som settes ut i mange av de vannene som inngår i forvaltningsområdet.

Innenfor OFAs områder har du rike muligheter for ulike typer fiske og naturopplevelser. Her er det nærvann med lett tilgjengelighet, og du kan finne mer bortgjemte, nærmest villmarkspregede vann og vassdrag.

Overalt er sportsfiske fra land tillatt. Noen steder kan du også benytte båt. Flere steder er det utplassert båter i prosjektet “En nøkkel – hundre båter”, som Norges Jeger- og Fiskerforbund lanserte sommeren 2015. Disse kan ivrige fiskere booke gjennom prosjektets nettløsning.

I noen av OFAs vann ble det i 2015 satt ut merket ørret som inngår i Markafiske-prosjektet, blant annet Kobberhaugtjern og Store Tryvann.

Fiskekort

Det er mange muligheter for å kjøpe fiskekort for OFAs områder. Informasjon om fiskekortsalget, og alt annet om fisken og fisket i dette fantastiske fiskeområdet rundt Oslo, finner du på OFAs hjemmeside www.ofa.no. Vi vil nevne at kort kan kjøpes i OFAs nettbutikk, på inatur.no, via SMS-tjeneste og i en rekke sportsforretninger i og rundt Oslo.


 

Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon

Romeriksåsenes Fiskeadministrasjon (RFA) forvalter fisket på Romeriksåsen, som er åspartiet mellom Nittedal i vest og Nannestad og Gjerdrum i øst. Denne fiskeadministrasjonen er en “paraplyorganisasjon” for grunneierne og deres grunneierorganisasjoner, og de fire lokale jeger- og fiskerforeningene rundt dette åspartiet. De fire foreningene er Nittedal og Hakadal Skog-, Jakt- og Fiskeforening, Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening, Holter Jeger- og Fiskerforening og Nannestad Jeger- og Fiskerforening. De største grunneierne er allmenningene i Nannestad, Holter og Gjerdrum, og den store private eiendommen Aas Gård.

På Romeriksåsen drives det utstrakt fiskekultiveringsarbeid for å optimalisere fiskemulighetene. Det kalkes mot forsuringen av vassdragene, og det settes årlig ut ørret fra dette distriktets settefiskanlegg på Bjørkelangen. Foruten ørret er abbor den vanligste fiskearten i dette området.

I flere vann på Romeriksåsen blir det utplassert utlånsbåter fra Norges Jeger- og Fiskerforbunds prosjekt “En nøkkel – hundre båter”.

Sommeren 2015 ble det satt ut merket ørret i vann innenfor alle områdene til de fire lokale jeger- og fiskerforeningene på Romeriksåsen. Blant annet er det satt ut i Gjerdrumsgjermenningen, Vestre Buvatn, Råbjørn og Steinsortungen.

Fiskekort

Fiskekort selges på ulike måter. Du kan kjøpe kort på nettet via inatur.no, via SMS eller på de lokale utsalgsstedene rundt åsen. Noen utsalgssteder er: servicekontoret i Nannestad kommune, bomkassa på Rustadmoen og Villmarksbutikken på Jessheim. Det er også mange utsalgssteder i Gjerdrum og Nittedal. For mer informasjon, se RFAs nettside om fiskekort.

Du finner også informasjon om fisket på Romeriksåsen på hjemmesidene til de lokale jeger- og fiskerforeningene:

Nannestad JFF, Gjerdrum JFF, Nittedal og Hakadal SJFF, Holter JFF


 

Bjerke Jeger- og Fiskerforening

Bjerke JFF forvalter fisket i den nordre delen av Nannestad kommune. Tettstedet Maura er utgangspunktet når du skal ut på fisketur i dette åspartiet. Her finner du skogsvann i størrelse på noen hundre dekar, til små tjern. Fiskebestandene utgjøres i hovedsak av ørret og abbor. I øvre del av Leira-vassdraget slenger det også en og annen sik og også røye.

I Honsjøen på Nordåsen har foreningen fra sommeren 2015 utplassert båt i prosjektet “En nøkkel – hundre båter”. Dette er også et av de vannene hvor det er satt ut merket ørret i Markafiske-prosjektet.

Fiskekort

Fiskekort for området til Bjerke JFF kjøper du på inatur.no, eller på et av de lokale utsalgsstedene i Maura-området. Esso-stasjonen i Maura selger fiskekort. Mer informasjon finner du på Bjerke JFFs egen side om fiskeregler og fiskekort.


 

Hurdal Jeger- og Fiskerforening

Hurdal JFF forvalter fisket i deler av skogområdene i Hurdal kommune. Fiskeretten leies av distriktets store grunneier, Mathiesen Eidsvoll Værk. Området er geografisk tredelt. Noen vann ligger på åsen mellom Hurdal og Eidsvoll. Så har du noen øverst i Skrukklia, det vil si i den nordvestlige delen av Hurdal kommune, i grenseområdene mot Toten. Det tredje området er lengst syd i Hurdal, inn mot Jeppedalen.

I foreningens vann finnes det først og fremst ørret og abbor. Noen steder er det også innslag av røye.

Foreningen har utplassert utlånsbåt i prosjektet “En nøkkel – hundre båter” i Fjellsjøen. I flere av vannene, blant annet i Krafttjern og Bergevatnet, er det satt ut merket ørret i Markafiske-prosjektet.

Fiskekort

Fiskekort får du kjøpt på inatur.no, på SMS-løsning og YX-stasjonen i Hurdal.


 

Eidsvoll Fiskesamvirke

Eidsvoll Fiskesamvirke er en “paraplyorganisasjon” for Eidsvoll Skog-, Jeger- og Fiskerforening og grunneierne i kommunen. De to store grunneierne er Eidsvoll Almenning og Mathiesen Eidsvoll Værk.

Fiskeområdene er i praksis todelt. En del vann ligger vest i kommunen, i åspartiet mot Hurdal. De øvrige vannene finnes øst i kommunen, i skogområdene mot Odalsgrensa.

Fiskebestandene domineres av abbor og ørret.

I Utsjøen har fiskesamvirket har plassert ut en utleiebåt i prosjektet “En nøkkel – hundre båter”. Dette er det eneste vannet i forvaltningsområdet hvor det er tillatt å fiske fra båt.

I flere av vannene er det satt ut merket ørret i Markafiske-prosjektet, blant annet i Utsjøen og Krafttjern.

Fiskekort

Fiskekort kan kjøpes på SMS-løsning og lokale utsalgssteder: Statoil-stasjonen på Eidsvoll verk, Shell-stasjonen i Eidsvoll (Sundet), Sporten i Eidsvoll (Sundet), Kiwi Minnesund og XL Bygg på Gullverket.

Mer informasjon om fisket i Eidsvoll finner du på den lokale jeger- og fiskerforeningens hjemmeside.


 

Øststranda Jeger- og Fiskerforening

Øststranda JFF forvalter fisket i en del av Nes kommune. Området ligger i skogene øst for tettstedet Årnes. Foreningen leier fisket av de private grunneierne.

Foruten ørret og abbor, finnes det også gjedde, mort og laue i dette fiskeområdet.

Foreningen har utlånsbåt i prosjektet “En nøkkel – hundre båter” liggende i Sagstusjøen. Dette er et av flere vann hvor det er satt ut merket ørret i Markafiske-prosjektet.

Fiskekort

Du får kjøpt fiskekort i Sport 1 på Årnes og flere privatpersoner i området, blant annet ved Sagstusjøen.


 

Udnes Jeger- og Fiskerforening

Udnes JFF forvalter fisket i et skogområde syd for tettstedet Årnes og øst for Haga i Nes kommune. Adkomstveiene inn i dette skogsområdet går fra Haga.

I Finnholtsjøen har foreningen utlånsbåt i prosjektet “En nøkkel – hundre båter”, og i blant annet det vannet er det satt ut merket ørret i Markafiske-prosjektet.

I fiskeområdet til Udnes JFF finnes det foruten ørret og abbor, også gjedde, mort og laue.

Fiskekort

Du får kjøpt fiskekort på flere lokale utsalgssteder ved innfartsveiene til området.


 

Aurskog–Høland Fiskeadministrasjon

Aurskog–Høland FA er en “paraplyorganisasjon” for grunneiere og deres lag i kommunen og jeger- og fiskerforeningene i området. Dette er en stor kommune som har en rekke lag og foreninger i sine delområder. De lokale jeger- og fiskerforeningene som er delaktige i fiskeadministrasjonen, er Aurskog JFF, Bjørkelangen JFF, Hemnes JFF, Høland JFF, Tunsjø JFF og Vestre Setskog JFF.

Aurskog–Høland FA og Oslomarkas Fiskeadministrasjon er de to største fiskeforvaltningsområdene i Oslo og Akershus. I Aurskog–Høland er det en rekke vann som gir store fiskemuligheter. Om sommeren kan du drive stangfiske fra land og båt, om vinteren vanlig isfiske.

Foruten ørret og abbor finnes det gjedde, mort, lake og brasme i området.

Det er utplassert utlånsbåter i prosjektet “En nøkkel – hundre båter” i to vann i området.

Der satt ut merket ørret i Markafiske-prosjektet i flere vann i området.

Fiskekort

Det selges fiskekort på inatur.no og i en rekke lokale utsalgssteder rundt om i kommunen. Vi nevner: YX-stasjonen på Aurskog, Shell-stasjonen på Aurskog, Aurskog Fôr og Fritid, G-Sport på Bjørkelangen, Shell-stasjonen på Bjørkelangen, COOP Marked på Moe, Esso-stasjonen på Løken, Høland og Setskog sparebank i Setskog og Statoil-stasjonen på Hemnes.


 

Fet Jeger- og Fiskerforening

Fet JFF forvalter fisket i et område øst for tettstedet Fetsund, og dermed øst for Glomma. I området er det ørret, abbor, gjedde, laue og mort. I blant annet Varsjøen er det satt ut merket fisk. Dette er det største vannet i området.

Foreningen har utplassert utlånsbåt i prosjektet “En nøkkel – hundre båter” i sitt område.

Fiskekort

Fiskekortene selges på Statoil-stasjonen i Fetsund.


 

Rælingen Jeger- og Fiskerforening

Rælingen JFF disponerer fisket ut fra avtaler med Rælingen kommune og Rælingen Skogeierforening (grunneierlag). Dette forvaltningsområdet ligger syd for Lillestrøm og på vestsiden av Øyeren.

Fiskearter er ørret, abbor, mort og gjedde. Det er kun tillatt å fiske med stang fra land og drive vanlig isfiske om vinteren.

Foreningen har satt ut merket ørret i Markafiske-prosjektet i blant annet Myrdammen.

Fiskekort

Du kan kjøpe fiskekort på inatur.no og hos en rekke utsalgssteder rundt området. Vi nevner: G-sport på Strømmen storsenter, Gero Sportsfiske, Best bensinstasjon og Anitas kafé.


 

Midtre Degernes Grunneierlag

Midtre Degernes Grunneierlag forvalter fisket i den sørøstre delen av Rakkestad kommune i indre Østfold.

Ørret og abbor er de vanligste artene, men det finnes også gjedde, mort, karuss, trepigget stingsild og ørekyte i dette fiskeområdet.

Fiskekort

Du får kjøpt fiskekort i egne kasser satt opp ved de tre viktigste innfartsveiene til området. Du får også kjøpt fiskekort på inatur.no og på SMS.